BANNER NEWS: Siudad ti Vigan, pinili ti League of Cities a pilot area iti transparency in governance

VIGAN CITY – Impalgak ti bise mayor a maysa ti siudad ditoy kadagiti napili a pangtestingan wenno pangiyimplementaran iti programa ti United Nations maipanggep iti transparency iti transaksion iti lokal a gobierno.

Kinuna ni Vice Mayor Franz Ranches a nangted ti United Nations iti grant iti League of Cities ket maysa a pinili daytoy a pilot area ti siudad ti Vigan a pangtestingan wenno pangiyimplementaran iti programa ti transparency ken accountability maipanggep iti local governance.

“Maysa a pilot project ti Millenium Development Goals nga isaysayangkat ti United Nations ket pinili ti League of Cities ti Vigan City a kas pilot area maipanggep iti transparency of transactions,” kinuna ni Ranches bayat ti programana a “Ti Konseho ti Vigan” a naipatangatang iti DWRS itay nabiit.

Kinuna ti bise mayor a maysa daytoy a programa a “kitaenda ti pannakapasayaat pay wenno pannaka-institutionalized ti aspeto ti transparency of govermnent transactions”.

“In short, good governance ti tuntontonen ti Millenium Development Goals,” kinuna ni Ranches.

Segun ken ni Ranches, napintas unay para iti Vigan City ta napili a pilot area nangruna ta idi nabiit pay, kalkalpas(da) ti Integrity Development Review a timmulong ti Development Academy of the Philippines (DAP) iti pannakaaramidna.

Inyunay-unay ti bise mayor a related dagitoy ta no “transparency ti maituntunton wenno kayattayo a gun-oden, kayatna a sawen, dagiti transaksions iti gobierno, masapul a transparent iti publiko, dagiti nadumaduma nga aspeto a panag-operate ti gobierno (koma) ket masapul ngarud nga adda integridadna…”

“Isu daydiay ti essence a kayat a maaramid ti United Nations… iti pannakikammayet ti League of Cities ket napili ti Vigan City a maysa a pilot area,” kinuna ni Ranches.

Kinuna ni Ranches a no makapagpipinnirman da Mayor Eva Marie S. Medina ken ti presidente ti League of Cities iti memorandum of agreement, mayimplementarton ti nasao a pilot a proyekto.

Kanaig daytoy, impakaammo ni Ranches a naaprobaranen iti sangguniang panlungsod ti maysa a resolusion mainaig iti daytoy a proyekto.

Kinuna ti bise mayor nga awan pay ti nadakamat nga opisina iti city government a pakaiyimplementaran daytoy a programa ngem manamnama a maammuanto bayat ti implementation stage.

Maysa a grant ti inted ti UN iti League of Cities ket iti panangiyimplementar ti naud-udi iti proyekto, isu ti mangted iti mabusbos ti napili a pilot area.#