BANNER NEWS: Supplemental budget dimi aprobaran no di karaman cash incentives atleta, kuna ti hunta probinsial

VIGAN CITY – Awan ti aprobaran ti hunta probinsial a supplemental budget no saan a karaman dagiti inaprobaranda a cash incentive dagiti atleta a nangted iti dayaw iti probinsia.
Daytoy ti imbatad ni Vice Gov. Jeremias “Jerry” Singson a napagtitinonganda iti sessionda itay Pebrero 25 iti sanguanan ti butaktak ni Bokal Robert Tudayan a saan pay a naited ti cash incentive dagiti atleta ti Candon City a nakagun-od iti medalia iti napalabas a Palarong Pambansa.
Limtuad daytoy idi kiniddaw ni Bokal Jose Bunoan, Jr. a maikkan iti cash incentive dagiti dua nga atleta ti Ilocos Sur a nakagun-od iti medalia iti Palarong Pambansa a naangay iti Palawan itay napan a tawen.
Ditoy nga impalgak ni Tudayan a di pay naited ti cash incentive dagiti atleta ti Candon City iti baet a sinursurotna daytoy ken ni Gov. Deogracias Victor Savellano ken iti budget kalpasan nga inaprobaran ti gobernador.
Segun ken ni Singson, naaprobaran daytoy a gakatna idi bokal pay laeng a maikkan iti sertipiko wenno cash incentive ti asinoman nga indibidual, organisasion wenno asosasion a mangted iti dayaw iti probinsia tapno “adda pagtuladan”.
“Nagultimuanna, nagaramidkami iti resolusion nga awan ti aprobaranmi a supplemental budget no saan a karaman dagiti naaprobaranmi a cash incentive dagiti atleta a nangted dayaw iti probinsiatayo,” kinuna ti bise gobernador.
Kinuna ni Singson a “dayta ti pangkaritmi iti executive department” idinto nga innayonna a “with due respect to the governor, inokayna ti follow-up ni Tudayan ngem “ti yan ti problema ti budget ta dida met inkaskaso…”
Sagudayen ti nasao a linteg a maikkan iti cash incentive dagiti atleta a nakagun-od iti umuna a puesto iti P30,000; P20,000 iti maikadua a puesto ken P10,000 iti maikatlo a puesto.#