DZTP Outreach Program, naisayangkat iti Battawang, Cervantes

CERVANTES – Ilocos Sur – Naisayangkat ti dua nga aldaw nga outreach program iti maysa kadagiti kaseksekan a lugar ditoy probinsia kas paset ti gannuat ti maysa a broadcast station a panangtulong kadagiti marigrigat a kakailian nangruna dagiti adda iti gingginget iti bambantay ti Ilocos Sur.

Ti sitio Battawang, Barangay Dinwede West, ditoy nga ili ti benepisario ti outreach program ti DZTP Radio Tirad Pass a naangay itay Abril 2-3.

Kinabinnulig ti DZTP ti Citizens’ Involvement and Services (CIS), Seventh Day Adventist, ken DZTP Club 693 a nangisayangkat iti nasao a outreach program.

Karaman kadagiti naiwaras bayat ti outreach program dagiti agas, relief goods, luplupot, seedlings, chitchiria ken dadduma pay a kasapulan iti balay.

Nagna ti grupo iti nasurok uppat nga oras manipud iti Suyo, Ilocos Sur ken dinaliasatda ti narangkis a dalan ken nagdalan iti pito a hanging bridge sakbay a  nadanonda ti sitio Battawang, Barangay Dinwede West, ditoy nga ili.

Ngem napukaw ti bannog dagiti sumurok-kumurang 100 a misionero gapu iti nabara ken naragsak a panangpasangbay kadakuada dagiti agindeg ditoy. Ditoy metten a pinalabas ti grupo ti rabii.

Daytoy ti maikatlo a yuuli ti DZTP Outreach Program iti ginget a lugar tapno  agiburay iti tulong kadagiti marigrigat nga agindeg.

Immuna a naisayangkat ti outreach program iti  Kinbilibil, Daligan, Santa Cruz, Ilocos Sur ken sitio Cangao, Tiagan, San Emilio, Ilocos Sur.#