Empleado ti Gabriela Silang General Hospital: ar-aramidenmi ti pagrebbenganmi

VIGAN CITY – Ar-aramidenmi ti pagrebbenganmi iti Gabriela Silang General Hospital, daytoy ti imbatad dagiti empleado daytoy nga ospital iti suratda a naiyawat iti Sangguniang Panlalawigan iti session a naangay idi Hulio 14 ditoy.

Kinuna ti surat a pinirmaan ti nasurok sangagasut nga empleado a “nakigtotda iti kellaat a panagbaliw ti management ti Gabriela Silang General Hospital babaen ti pannakadutok iti sabali a hepe” ket “nupay panggep ti pammilin manipud iti opisina ti gobernador ti pannakaipaay ti ad-adda nga epektibo ken episiente a programa ti serbisio ti salun-at, “kayatmi nga ibatad, dakami nga empleado ti GSGH a naingetmi nga ibakbaklay ti naituding a pagrebbenganmi iti nagan ti serbisio publiko iti baet ti nakiddit a pinansial a suporta nga it-ited ti probinsial government.”

Ngem inlawlawag ni Gov. Deogracias Victor Savellano a saan a naikkat ni Dra. Carmeliza Singson a kas hepe ti GSGH no di ket napapigsa ti akemna kas provincial health officer.

Dinesignaran ni Savellano ni Dr. Winston Aguirre, dati a hepe iti Cervantes Memorial District Hospital, a kas baro a hepe ti GSGH.

Segun iti gobernador, iti istruktura ti opisina ti salun-at iti probinsia, kas provincial health officer, ni Singson ti kangatuan ket isu ti mangkita kadagiti amin a district hospitals iti probinsia.

Kinuna dagiti empleado iti suratda a kayatda ti makidialogo mainaig iti dua nga isyo: ti report ti tinudingan ti gobernador nga agmonitor kadagiti district hospitals ken ti operasion ti kooperatiba ti agas iti uneg ti GSGH.

“…No makitami nga awan ti pagbatayan ken biddut ti linaon ti report, sisasaganakami ken sitatallugodkami a mangidatag kadagiti documented facts…,” kinuna ti surat.

Dinakamat pay ti surat ti konsepto ti economic enterprise ken botika ti probinsia kas nangegda kadagiti lokal radio stations, “a patienmi a makaapekto iti prerogatibomi a mangted iti pagpilian kadagiti indigent a pasiente ken agtungpal a makadakes iti Resolusion No. 40 series of 2009 a nangted iti otorisasion iti PHO-GSGH employees a mangipasdek iti retail pharmacy iti uneg ti ospital.

Kinuna ni Savellano bayat ti interbio kenkuana dagiti reporter ti DWRS nga inisial pay laeng ti report ti nagmonitor ket impatalgedna nga ikkanna iti kopia ti report dagiti empleado ti GSGH.

Napalubosan dagiti doktor a mangipasdek iti maysa a kooperatiba iti uneg ti ospital ti GSGH babaen ti maysa a memorandum of agreement a pinirmaan ni Savellano.

Nagbalin a dakkel nga isyo iti kallabes ti kinangina dagiti agas a mailako iti uneg ti ospital no maikumpara kadagiti agas a mailako kadagiti parmasia iti ruar.

Ngem naammuan a sumangpet lattan dagiti agas kadagiti district hospitals manipud iti gobierno probinsial ken iti baet a naglasat dagitoy iti bidding, nanginnginada ngem dagiti agas a mailaklako kadagiti parmasia iti ruar.#