Feria de Candon 09, balligi

CANDON CITY – Balligi ti naisayangkat a Feria de Candon 2009 iti panangidaulo ni Deputy Speaker Eric Singson a nagserbi kas program executive chairman.

Rinibu nga agindeg, sangsangaili ken turista ti nagdudupudop ditoy a siudad tapno makipagpartisiparda iti daytoy a piesta a naangay ditoy nangrugi idi Disiembre 3.

Dagitoy dagiti naangay nga aktibidad:

Dec. 3, umuna nga aldaw: naangay ti thanksgiving mass iti San Juan de Sahagun Parish Church ti Candon babaen ken ni Rev. Fr. Vicente Avila, simmaruno ti pormal a pannakalukat ti Trade Fair Exhibits iti Candon City Plaza. Kangrunaan a nabisita ditoy ni Gobernador Deogracias Victor Savellano agraman dagiti mangidadaulo kadagiti nadumaduma nga ahensia ti gobierno.

Dec. 4: naangay ti maysa a painting contest a nagsasalipan dagiti pintor iti panagpinta iti botelia, bunga ti niog ken canvass. Naidispley dagiti naisalip iti lantern contest.

Dec. 5: naisayangkat ti Ferialympics ken Traditional Food Festival. Ti Ferialympics ket panagsasalip dagiti bumarangay iti kannawidan nga ay-ayam kas koma iti sanggol, ginnuyodan, palo sebo, tiniliwan ti baboy, patentero ken kadang-kadang. Kabayatanna a ti Traditional Food Festival ket salip met dagiti barbarangay iti panaglutuan kadagiti luto ni Ilocano kas iti dinengdeng, buridibod ken lechon-baboy. Tunggal barangay ket naikkan iti baboy a pagsasalipanda a letsonen.

Iti pangaldaw, kas kannawidan, nangaldaw amin a tattao iti piesta iti 42 a booth ti barangay a nakaidasaran amin dagiti naluto. Maipalagip a kadagiti nagkauna a tiempo, agturong dagiti makipiesta iti tunggal balay tapno pagustuanna a ramanan ti saganada. Kastoy met ti napasamak iti Candon.

Iti rabii, naangay ti maysa a musical concert, nagangtan ti kadakkelan a Christmas tree iti Ilocos Sur a naipasdek iti sango ti patio ti simbaan katoliko ti Candon. Nagangtan pay ti replica ti Eiffel Tower.

Kabayatanna, nagyaman ni Mayor Allen Singson iti panakipaset dagiti tunggal barangay tapno agbalin ti pasken a naballigi.#