Ilocos Sur, Vigan City napadayawan kas Region 1 Gawad KALASAG Awardees

VIGAN CITY – Inyalat ti probinsia ti Ilocos Sur ken Vigan City ti kangrunaan a pammadayaw iti kategoria ti probinsia ken siudad iti kalkalpas a Region 1 Search for Gawad KALASAG Award 2016 of the Office of Civil Defense (OCD).

Saan a nakadar-ay ni Gov. Luis Ryan Singson ngem nangibaon iti pannakabagina a nangawat iti pammadayaw iti seremonia a naangay iti Awesome Hotel sadiay San Juan, La Union idi Disiembre 2, 2016.

Pinagyamanan ni Singson dagiti kaprobinsiaanna a boluntario gapu iti panagsakripisioda bayat iti kalamidad a dakkel ti naitulongna iti panangabak ti Ilocos Sur iti nasao a pammadayaw.

Dakkel ti naitulong dagiti volunteers iti pannakagun-od ti probinsia iti pammadayaw agsipud ta isuda ti maipaspasango kabayatan ti didigra,” kinuna ti gobernador nga isu pay ti dadaulo ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PDRRMC).

Tinawen a mait-ited ti Gawad KALASAG (Kalamidad at Sakuna Labanan, Sariling Galing ang Kaligtasan) iti Ilocos region kas panangbigbig kadagiti maipagpannakkel a naitulong ti lokal a gobierno iti tay-ak ti panangimaton iti pannakapabassit iti peggad iti didigra ken naintaoan a tignay.

Panggep pay ti Gawad Kalasag a padayawan dagiti indibidual, grupo wenno institusion a nangipamatmat iti ekstraordinaro a kinatured, kinabannuar, ken panagsakripisio iti panawen ti emerhensia, iti man natural wenno ginubuay ti tao a kalamidad.

Indagadag pay ni Singson kadagiti amin a chief executives kadagiti lokal a gobierno iti probinsia iti panangitedda iti prioridad kadagiti programa mainaig iti kinasagana iti didigra ken panagresponde tapno masigurado ti karadkad dagiti residente ken dagiti sanikuada iti tiempo ti didigra, natural man wenno aramid-ti-tao.

Iti met biang ni Vigan City Mayor Juan Carlo Medina, impeksana ti panagyamanna kadagiti miembro ti City Disaster Risk Reduction and Management Council nga idadauluan ni CDRRMC Officer Milagros Alquiza gapu iti panangipaayda iti all-out effort tapno magun-od ti siudad ti zero casualty bayat ti isisiplag dagiti bagyo iti daytoy a tawen. (Manipud iti report ni Freddie B. Lazaro, PIA 1)