Importasion ti mais, maisardeng koma: COOP-NATCO party list rep

STA. CRUZ, Ilocos Sur – Indagadag ni party list representative Jose Ping-ay a maisardeng ti panagangkat iti mais manipud iti ballasiw taaw iti sanguanan ti panagsuek ti presio ti mais ditoy pagilian.

“Masapul nga ilabantayo iti Kongreso ti karbengan dagiti mannalon nga agmulmula iti mais,” kinuna ni Ping-ay iti pannakiuman ti DZTP kenkuana itay nabiit.

Kinuna ni Ping-ay a personal nga inyawatna ti maysa a resolusion ken ni Pres. Gloria Macapagal-Arroyo a mangidagdagadag iti Department of Agriculture iti pannakaisardeng ti importasion ti mais gapu ta naapektaran ti presio daytoy a produkto iti pagilian.

Kinuna ni Ping-ay nga inkari kenkuana ti Presidente a kitaenna daytoy a banag.

Impalgak ni Ping-ay a suportado ti Northern Luzon Alliance Group a buklen dagiti Ilokano nga agilinlinteg iti Amianan a Luzon iti babaen ti panangidaulo ni Deputy Speaker Eric Singson ti resolusionna.

Kabayatanna, nagkaykaysa dagiti kameng ti sangguniang panlalawigan a nangipasa itay nabiit iti maysa a resolusion a mangdakdakulap ken ni Ping-ay gapu iti panagtugawna a mangibagi iti COOP-NATCO party list group iti Kamara.

Kinuna ni Vice Gob Jerry Singson nga imbitaran ti sangguniang panlalawigan ni Ping-ay para iti pannakapadayawna.

Pormal a nagsapata ni Ping-ay kas kabarbaro a party list representative a mangibagi iti COOP-NATCCO iti Kamara itay Enero 19, 2009.

Sinuktan ni Ping-ay daydi party-list representative Guillermo Cua a pimmusay gapu iti sakit. Ni Ping-ay ti nakagun-od iti maikadua a kadakkelan a butos ti COOP-NATCCO.

Maipalagip a nagserbi ni Ping-ay a bokal a mangibagi iti maikadua a distrito ti probinsia ken nagbise mayor ti Sta. Cruz.#