Iskolar a makagun-od pammadayaw iti panagturposna, maikkan insentibo

VIGAN CITY – Kas insentibo tapno lalo pay nga igaedda ti agbasa, maikkan iti insentibo dagiti iskolar ti provincial government a makagun-od iti pammadayaw no agturposda.

Impakaammo ni Gov. Deogracias Victor Savellano bayat ti taripnong dagiti scholars iti probinsia a naangay iti provincial capitol idi Nobiembre 3 nga umawat ti estudiante nga agturpos a magna cum laude iti P30,000, P20,000 ti suma cum laude ken P10,000 ti cum laude.

Kinuna ti gobernador a maysa daytoy a wagas tapno mapagtalinaed ti nangato nga standard dagiti aganay 400 nga scholars a baybayabayen ti probinsia.

Aganay 400 nga estudiante ti benepisario iti scholarship program ti gobierno probinsial.

“Dagus a maited ti cash incentive apaman a maipakitada ti gradoda tapno agserbi daytoy a graduation gift kadakuada,” kinuna ni Savellano.

Innayon ti gobernador a sidadaan ti gobierno probinsial a mangipaay iti rekomendasion kadagiti mapadayawan nga scholars iti aniaman a serkanda a trabaho kalpasan ti panagturposda.

Kabayatanna, inwaragawag ni Savellano ti baro nga scholarship program ti probinsia para kadagiti mayat nga agadal iti aniaman a kurso iti forestry, agriculture ken fisheries.

Kinuna ti gobernador a maidiaya daytoy a programa gapu iti kapaliiwanna a manmanon dagiti ubbing a mayat nga agenrol kadagiti nadakamat a kurso idinto nga addaan ti probinsia iti nalawa a kataltalonan, kabambantayan ken kabaybayan nga ayan ti adu nga oportunidad ti trabaho.

Madadaan ti probinsia a mangtulong kadagitoy apaman nga agturposda no la ketdi ipakatda ti naadalda iti aniaman a negoso a serkenda, segun ken ni Savellano.#