Konsepto ti Botika ng Lalawigan, naipresentar

VIGAN CITY – Ti pannakaipaay iti de kalidad ngem nalaka nga agas ken supplies ken madadaan iti aniaman nga oras ti kangrunaan a gagem ti provincial hospital economic enterprise.

Iti panagpresentar ni Atty. Doris Ensimo, provincial Accountant ti Cavite ken CEO ti Botika ng Lalawigan ng Cavite (BLC), kinunana nga iti nadakamat a proyekto, ti BLC ti pangalaan dagiti ospital ken ti Social Welfare Office ti probinsia iti kasapulanda nga ag-agas iti nalaklaka a presio.

Kinuna ti Ensimo a babaen daytoy a wagas, agtalinaed ti pondo iti BLC malaksid a makaganansiada pay.

Innayon pay ni Ensimo a maidiretso ti maganansia iti general fund a mabalin nga usaren dagiti ospital nga adda iti babaen ti gobierno probinsial iti operasionda.

Natipontipon itay Hulio 8 iti Sangguniang Panlalawigan hall dagiti mangimaton iti komite ti salun-at ken finance, amin a heads of offices ken ti Commission on Audit ti probinsia iti Sangguniang Panlalawigan hall ket binuyada ti presentasion ti Local government unit ti Cavite mainaig iti proyekto a botika ti nasao a probinsia a kas economic enterprise.

Kayat ti gobierno probinsial nga agkutin dagiti district hospitals iti probinsia a kas economic enterprise ngem maysa a surat a naggapu kadagiti hepe dagiti nadumaduma a district hospitals iti probinsia ti naidatag iti sangguniang panlalawigan a nagkunaanda a “confusing” ken “conflicting” dagiti dua a programa ti salun-at ti gobierno probinsial.

Kiniddaw dagiti hepe ti ospital ti pannakidialogoda iti gobernador babaen ti sangguniang panlalawigan para iti naan-anay a pannakalawlawag dagitoy a programa ti gobierno probinsial.

Kinuna ni Ensimo a saan a nalaka a naaramidda ti proyekto a botika ng lalawigan ta kinasapulan pay ti panagadal (feasibility study) sakbay a naiparuar ti maysa nga executive order manipud ken ni Gov. Ayong Maliksi.

Maysa ti BLC kadagiti napadayawan a Galing Pook awardee iti 2009.

Kabayatanna, kinuna ni Gov. Deogracias Victor Savellano a masapul a papigsaen ti Finance committee ti probinsia tapno agballigi ti umasping a proyekto nga irusat ti gobierno probinsial ti Ilocos Sur.

Maysa kadagiti natinong iti Executive Legislative Agenda (ELA) Formulation ti gobierno probinsial idi 2007 sadiay Tagaytay ti panagbalin dagiti ospital ti gobierno ditoy kas economic enterprise ngem saan pay a dimmur-as ti proyekto.#