Nagsanay a tour guides, mangbukelda koman iti gungloda: Mayor Eva

VIGAN CITY – Kinuna ti mayor ditoy a dagiti tour guides ti siudad pay laeng ti maar-aramat no adda dagiti turista a makikoordinar kadakuada ta awan pay ti pagipatulduanda nga asosiasion dagiti tour guides a mangkuyog kadagitoy iti panagpasiarda ditoy siudad.

Iti pannakiuman kenkuana ti DWRS, kinuna ni Mayor Eva Marie S. Medina a nupay addan dagiti insayangkat ti gobierno ti siudad a panagsanay para kadagiti prospective tour guides, saanda pay a nakabuangay iti asosiasionda isut gapuna a dagiti pay la tour guides ti siudad ti ar-aramatenda no adda dagiti makikoordinar iti opisinana mainaig iti panaglakbay-aral ti grupoda ditoy siudad.

“Adun dagiti inar-aramidtayo a training… dapat koma dagiti nag-training idin, mangbuangayda iti asosiasionda, ngamin no mapanda (turista) iti sabali a destinasion, ti aramid koma ti city government, irepermi iti asosiasion,” kinuna ni Medina iti maysa nga interbio kenkuana ni Peter Rebunal a naipatangatang iti Barangay Commando Brigada a programa ni Jun Ramos.

Kinuna ti mayora a “ti problema, saanda pay met a nakabukel iti asosiasionda ket as far as the city government is concerned, no adda dagiti makikoordinar iti city maipanggep iti lakbay-aralda, dagiti pay la trained tourist guides ti siudad ti maus-usar.”

Innayon ni Medina a nagpintas koma daytoy nga agbalin a private endeavor ngem awan pay met la ti nabukel nga asosiasionda idinto nga inyunay-unayna a saan a nagkurang ti city government iti obraenna ta namin-anon a nagpa-training kadagiti agbalin a tour guides.

Kinuna ti mayora nga uray dagiti kutsero ket nagsanay pay iti tour guiding ket adda payen dagiti naakredit ti Department of Tourism a tour guides.

Segun iti mayora, no adda dagiti turista a makikoordinar iti city government, adda nakasagana a tour guides ti siudad.#