P400-M pondo para sektor salun-at, naaprobaran

VIGAN CITY – Impakaammo ni Gov. Deogracias Victor “DV” Savellano a kalpasan ti panangdependerna iti Health Investment Plan ti Ilocos Sur, naaprobaran ti P440 million a pondo para iti sektor salun-at.

Iti programana a KABSAT DV on TV iti NBN Vigan, kinuna ti gobernador a nagustuan ti Department of Health ti presentasion ti probinsia para iti komprehensibo a health investment. Segun ken ni Savellano, maited ti nadakamat a pondo iti uneg ti lima a tawen wenno agingga iti 2013.

Kinuna ti gobernador nga umabot iti P44 million ti agbalin a counterpart ti probinsia ken P49 million met ti pagbibingayan a counterpart dagiti local government units.

Maaramat ti pondo para iti pannakapapintas dagiti pasilidad dagiti ospital a tartarawidwidan ti probinsia kasta metten ti public health ken dadduma pay nga adda pakainaiganna iti salun-at.

Kabayatanna, iti naangay a panagdengngeg iti budget para iti 2010 idi Septiembre 15, dinawat ti gobernador a maaddaan iti maymaysa a sistema dagiti district hospitals tapno ma-maximize ti pondo a mait-ited iti sektor salun-at.

Dinawatna pay ti panagin-inut dagiti opisina tapno maikaanay ti maiyawat a pondoda idinto nga inyunay-unayna a rumbeng nga ipamaysa no kasano a maaddaan iti income generation ti kapitolio a mabalin a pamataudan iti pamastrekan.

Maysa a pasdek a maawagan iti government center ti plano nga irugi ti gobernador tapno ditoy ti pagupaan dagiti national agencies nga awanan opisina.

Segun iti gobernador, makakolekta ti opisina ti tesorero iti saan a nababbaba ngem P700,000 manipud kadagiti pagopisinaan iti kada bulan a mabalin nga ibayad iti mabulod ti probinsia kadagiti financial institutions iti pannakabangon ti pasdek.#