PRRS ti sakit a nangpatay kadagiti baboy iti Sinait

SINAIT, Ilocos Sur – Positibo metten a Porcine Reproductive Respiratory Syndrome (PRRS) ti sakit a nangdalapus kadagiti dingnguen ditoy nga ili.

Impalgak ni Dencio Aurelio, municipal agriculturist ditoy nga ili a daytoy ti resulta ti panangamiris ti Bureau of Animal Industry manipud Region I iti blood sample ti nagsakit a baboy a taraken ti maysa a hog raiser.

Kinuna ni Aurelio a dua a barangay ditoy nga ili ti nakaro a dinalapus ti sakit a pakaibilangan ti Barangay Jardin ken Santa Cruz.

Iti interbio ni Aurelio babaen ken ni Salvador Bambua ti DWRS, kinunana nga aganay 60 a baboy a taraken ni Antonio Abella ti natay iti PRRS.

Kinuna ni Aurelio nga insayangkatdan ti panagbakunada kadagiti di pay nagsakit a baboy tapno mailiklikda iti nasao a sakit.

Kinuna pay ti agriculturist a napuoran ken naikali dagiti nagsakit a baboy tapno saan a maapektaran dagiti dadduma a dingnguen.

Kabayatanna, kinuna ni Vice Mayor Edgar Yabes a saanen a maipalubos ti pannakaiserrek dagiti baboy nga aggapu iti ruar daytoy nga ili iti quarantine checkpoint tapno malapdan ti panagwaras daytoy a sakit ti baboy.

Itay napan a bulan, nakumpirma a PRRS ti sakit a nakagapuan ti pannakatay iti nasurok sangagasut a baboy iti uppat a barangay ti Santa Lucia, Ilocos Sur a pakairamanan ti Barangay Buliclic, Pila Este, Conconig Este ken Angkileng.

Maysa a virus ti PRRS a mangatake iti bara ti baboy a puon ti panagngesnges ken ipapatayna.

Masuspetsa a nakastrek daytoy a sakit ditoy probinsia babaen dagiti lako a baboy manipud iti sabali a probinsia a nakalusot iti quarantine checkpoint iti Tagudin ken ditoy nga ili.#