PRS 92, mangsolbar iti boundary dispute: DENR

SAN FERNANDO CITY – Kinuna ti maysa nga opisial ti Department of Environment and Natural Resources (DENR), partikular ti Land Management Service a babaen ti maysa a sistema ti reperensia, manamnama a masolbar ti nagkaadu a boundary dispute iti lokalidad a pakairamanan ti Ilocos Sur.
Kinuna ni Atty. Crizaldy Barcelo, Regional Technical director ti Land Management Service ti DENR, Region 1 bayat ti maysa nga interbio kenkuana a maysa kadagiti kangrunaan a pakaigapuan ti riri dagiti agkakadulon iti daga dagiti muhon iti nagbabaetanda agsipud ta nalaka laeng a mabunot wenno maiyalis.
“Para maresolba ang mga problema sa lupa, naisipan po ng gobierno na ilunsad itong Philippine Reference System 92 na naipasa noong administrasion ni Pres. Fidel Ramos,” kinunana.
Segun ken ni Barcelo, maaddaan iti uniform, standard ken common reference system kadagiti amin a mapping activities.
Kinunana nga adda dagiti riri iti pagbeddengan dagiti dua a barangay, munisipalidad wenno probinsia ngem iti babaen ti PRS 92, maaddaan laengen iti maymaysa a reference point dagiti pagbeddengan tapno maliklikan ti saan nga umisu a boundary, madi a panagmapa ken pagduaduaan a pannakatitulo dagiti daga.
Iti agdama, madama ti panangipasdek ti DENR kadagiti makunkuna a reference point kadagiti nadumaduma a barbarangay.#