Sangguniang bayan, saan a kumbinsido mapalubosan panagminas iti 3 barangay

STO. DOMINGO, Ilocos Sur – Saan a kumbinsido dagiti kameng ti sangguniang bayan a saan a maapektaran dagiti sumagmamano a barangay ditoy nga ili no agminas ti maysa a kompania ti minas iti kabaybayan iti asideg a sakup dagitoy.

Daytoy ti impeksa ti sumagmamano a konsehal ditoy iti baet ti panangipatalged dagiti pannakabagi ti Alta Mina Corporation iti sangguniang bayan a saan a maapektaran dagiti barangay nga akinsakup iti kabaybayan a panggepda a pagminasan.

Dimmatag ti technical adviser ken mining engineer ti nasao a kompania ti minas babaen ti panangayab kadakuada ti konseho ditoy ket impatalgedda nga awan ti ania nga epekto ti panagminasda iti Barangay Casili, Sived ken Calay-ab kas panangalay-ayda iti panagamak dagiti konsehal no mapalubosan ti Alta Mina nga agminas iti igid ti kabaybayan a sakup dagitoy maseknan a barangay.

Panggep ti Alta Mina Corporation ti agminas iti iron ore iti kabaybayan a sakup ti Barangay Casili, Calay-ab ken Sived ditoy nga ili ket tagtagiurayda laengen ti pammalubos manipud iti sangguniang bayan tapno irugidan ti operasionda.

Ngem awan pay ti inted ti SB a pammalubos nga agminas ti nasao a kompania gapu iti amak ti sumagmamano a konsehal a maapektaran dagitoy a coastal barangays a posible a pakaigapuan iti pannakalayusda.

Kanaig daytoy, kinuna ni Vice Mayor Antonio Que a mangisayangkatda iti public hearing kadagiti maseknan a barangay tapno mismon a dagiti pannakabagi ti kompania ti minas ti mangipalawag kadagiti agindeg ket dagitoyton ti mangikeddeng no palubosanda wenno saan ti Alta Mina Corporation nga agminas iti kabaybayan a sakup ti barangayda.#