Suspetsa iti Vintar massacre, inaresto dagiti polis

VINTAR, Ilocos Norte – Inaresto dagiti polis ti maysa a suspetsa iti pannakapapatay idi Abril 3 iti uppat a kameng ti maysa a pamilia iti Barangay Ester-Pallas ditoy nga ili.

Iti report a naggapu iti Ilocos Norte Police Provincial Office, innaganan ni Rodney Castro, 26,  ni Eryll Mark Palafox, 30, kayongna, a maysa kadagiti suspetsa iti pannakapapatay ti amana a  ni Amador Castro, 57; ti inana a ni Marciana; ken dagiti dua a kakabsatna a da Mercy, 30, and Reymalin, 23, iti uneg ti pagtaenganda iti Barangay 14 iti agarup alas dies ti rabii ti Abril 3.

Segun iti panagimbestiga dagiti polis, agtugtugaw ni Rodney iti beranda ti pagtaenganda idi makitana ti kayongna a ni  Palafox ken sumagmamano nga armado a lallaki a simrek iti uneg ti inaladanda.

Kinuna ni Rodney a nakarikna iti peggad isu a timmaray a naglibas ngem di pay nakaadayo idi makangeg kadagiti kanalbuong.

Nasarakan dagiti nagresponde a polis ti bangkay ni Amador a nareppet dagiti imana ken naplasteran ti ngiwatna. Nasarakan met ti bangkay da Marciana ken dagiti annakna  a natatek iti bala iti maysa a kuarto.

Nakita dagiti inbestigador dagiti annak ni Reymalyn, maysa ti agtawen iti 6 ken ti adina a pito a bulanna iti sabali a kuarto.

Nakarekobre dagiti polis iti dua a rifle grenades iti nakapasamakan ti krimen. Mapapati a kalibre .22 ken 9mm pistol dagiti armas a naaramat iti krimen.

Segun ken ni Mina (parbo a nagan ta menor de edad), binagkatna ti adina ket nagpupokda iti sabali a kuarto idi mapapatay ti inada ken dadakkel daytoy.

Inaresto dagiti polis ditoy ni Palafox iti pagtaenganna iti Barangay 2 ket impanda iti INPPO headquarters iti Laoag City.

Mapapati nga adda mantsa ti dara iti aruat ni Palafox idi arestuen dagiti polis.

Kabayatanna, mapapati a positibo nga intudo ti saksi a nakalasat iti pammapatay ni Palafox a maysa kadagiti armado a lallaki a simrek iti pagtaenganda.

Madama ti pannakaan-anup dagiti dadduma pay a suspetsa. #